Richtlijnen...

...met betrekking tot de opvang

 • De totale kosten van de opvang worden door Als Thuis geïncasseerd bij de vraagouder en uitbetaald aan de gastouder
 • Vraag en gastouders hebben een eigen online uren registratie
 • U bent geen opvangkosten verschuldigd als de gastouder het kind niet op kan vangen (bij vakantie, ziekte, enz.);
 • U betaalt de afgesproken opvangkosten van de volgende opvangdag, als u korter dan 24 uur van tevoren aan uw gastouder heeft doorgegeven geen opvang nodig te hebben;
 • Uw gastouder dient in geval van ziekte de avond vóór de volgende opvangdag te laten weten niet beschikbaar te zijn voor opvang en ontvangt geen vergoeding als het gastkind niet kan worden opgevangen;

 

...met betrekking tot de gastouder

 • Uw gastouder is minimaal 21 jaar;
 • De gastouder is in het bezit van een diploma MBO2 Helpende Welzijn;
 • Uw gastouder heeft ervaring met opvang van kinderen;
 • Uw gastouder en eventuele volwassen huisgenoten van de gastouder dienen bij start van de opvang een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben afgegeven bij Als thuis. Het aanvraagformulier is op te vragen bij het bureau;
 • Uw gastouder dient kennis te hebben van EHBO voor kinderen;
 • Uw gastouder mag (maximaal) zes kinderen (leeftijdsafhankelijk) tegelijk opvangen;
 • De opvangplaats dient kindveilig te zijn (gemaakt) en blijven volgens de richtlijnen van de Risico Inventarisatie (Wet Kinderopvang). Als Thuis zal hier bij aanvang van de opvang en ook daarna in samenwerking met de betrokkenen zorg voor dragen;
 • De uiteindelijke beslissing of iemand geschikt is als gastouder ligt bij Als Thuis.

 

...voor alle partijen

 • Alle betrokkenen dienen elkaars persoonlijke gegevens en privacy te respecteren en vertrouwelijk te beschouwen;
 • U verplicht zich bij inschrijving aan bovengenoemde richtlijnen te houden, tenzij dit door overmacht onmogelijk blijkt. Als Thuis bepaalt of hiervan sprake is;
 • Als Thuis draagt geen enkele financiële verantwoordelijkheid bij het niet nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst.