Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via deze internetsite bij ons aanmelden.

Bereikbaarheid
U kunt ons mailen of het contactformulier van de website gebruiken. 

Intakegesprek
Als u zich heeft aangemeld maken we een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit persoonlijke bezoek kunnen wensen en mogelijkheden worden doorgenomen. Na dat gesprek staat u ingeschreven bij ons bureau.

Gastouder
De gastouder die bij ons bureau is ingeschreven voldoet aan de toetsingseisen die de Wet kinderopvang stelt. Ze zijn geregistreerd en staan in het landelijk register kinderopvang

Opvanglocatie
Op de opvanglocatie zal een Risico inventarisatie en evaluatie gehouden worden. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid in en rondom huis en hoe de gastouder hiermee omgaat. Uitvoering vindt plaats door een bemiddelaar van “Als thuis”

Kennismaking
Zodra de bemiddelaar denkt passende opvang te hebben gevonden, neemt zij contact met u op. Als u en de gastouder akkoord gaan met het voorstel, volgt er een kennismaking. Indien gewenst hebben wij een lijstje met tips voor het kennismakingsgesprek met de gastouder.

Koppeling
Na een geslaagde kennismaking worden de overeenkomsten getekend. Uzelf, de gastouder en de bemiddelaar van Als thuis zijn hier allen bij aanwezig. Naast het ondertekenen van de overeenkomsten worden diverse onderwerpen van praktische aard doorgenomen. Hierna kan de opvang van start gaan.

Contact
We houden evaluaties en huisbezoeken na de start van de opvang:

  • Na vier maanden vindt er een telefonische evaluatie plaats met de vraagouder. Bij de gastouder vindt daarna een bezoek plaats aan het opvang adres.
  • Na 12 maanden is er telefonisch contact met vraag- en gastouder;
  • Daarna vindt er jaarlijks telefonisch een voortgangsgesprek plaats met de vraagouder.
  • Gastouder wordt twee keer per jaar bezocht op het opvang adres. Er vind een risico inventarisatie en evaluatie plaats aan het opvang adres en er vindt een voortgangsgesprek plaats

Als er tussentijds vragen of problemen zijn, verzoeken we u contact met ons op te nemen. We zijn u dan graag van dienst!

Pedagogisch beleidsplan
Gastouders ontvangen tijdens het koppelingsgesprek ondersteunende informatie, waaronder het Pegagogisch Beleidsplan van Als Thuis. Een samenvatting hiervan kunt u vinden onder downloads.

Oudercommissie
Gastouderbureau Als Thuis heeft een oudercommissie, bestaande uit ingeschreven vraagouders. De taken van de oudercommissie zijn als volgt:

  • Functie als klankbord;
  • Medezeggenschap;
  • Contact met de ouders;
  • Adviserende rol ten aanzien van kwaliteit en service.

 

Klachtenregeling
Gastouderbureau Als Thuis heeft een klachtenregeling. Daarin staat vermeld hoe u met een klacht bij Als Thuis terecht kunt. Deze klachtenregeling kunt u opvragen of inzien op ons kantoor.

Veranderingen
Wijzigingen m.b.t. de opvang, bijvoorbeeld: verandering van opvanguren, ziekte, verhuizing, zwangerschap(sverlof) etc. dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan het gastouderbureau. Ook veranderingen op de plaats van de opvang dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.

Opzeggen
Indien u wilt opzeggen dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk aan het gastouderbureau te worden doorgegeven, door zowel vraag- als gastouder.